Page 9 - Agnishikha Apr-2024
P. 9

´ÉɱÉä ®ú½þºªÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÞι]õ EòÉ xÉÉiÉÉ VÉÉäc÷iÉÒ ½éþ* ´Éè·É °ü{É ¨Éå ´Éä ºÉÉ®äú
    ¥ÉÀÉhb÷ ¨Éå ¤ÉºÉÒ ½Öþ<Ç, ¨É½þɶÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå <xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉkÉÉ+Éå EòÉä ®úSÉiÉÒ ½éþ,
    <xÉ ºÉ¤É +xÉÊMÉxÉiÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú =xɨÉå
    ºÉ¨ÉɪÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ, ´Éä ½þÒ =x½åþ ºÉ½þÉ®úÉ näùiÉÒ ½é +Éè®ú =xÉEòÉ ºÉ\SÉɱÉxÉ Eò®úiÉÒ
    ½éþ* ´ªÉÊHòMÉiÉ °ü{É ¨Éå ´Éä +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ Eäò <xÉ nùÉäxÉÉå +ÊvÉEò ʴɶÉÉ±É °ü{ÉÉå EòÒ
    ¶ÉÊHò EòÉä ¨ÉÚiÉÇ°ü{É näùiÉÒ ½éþ, =x½åþ VÉÒ´ÉxÉ näùiÉÒ ½éþ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÒ{É ±ÉÉiÉÒ ½éþ*
    ´Éä ¨ÉÉxÉ´É ´ªÉÊHòi´É +Éè®ú Ênù´ªÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ Eòc÷Ò ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ*
      BEò¨Éä´É +ÉtÉ {É®úÉi{É®ú ¶ÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ ºÉ¤É ±ÉÉäEòÉå Eäò >ð{É®ú
    κlÉiÉ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ·ÉiÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ´Éä
    +Eäò±ÉÒ ½þÒ +{ÉxÉä +xnù®ú SÉ®ú¨É ¶ÉÊHò +Éè®ú BäºÉÒ ={ÉκlÉÊiÉ EòÉä ʱɪÉä ®ú½þiÉÒ
    ½éþ ÊVɺÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ´Éä ½þÒ =xÉ ºÉiªÉÉå EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ
    ªÉÉ {ÉÖEòÉ®úiÉÒ ½éþ ÊVÉx½åþ <ºÉ VÉMÉiÉ ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäxÉÉ ½èþ* ´Éä =xÉ ºÉiªÉÉå EòÉä, =ºÉ
    ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä, VɽþÉÄ ´Éä ÊUô{Éä ½ÖþB lÉä, =iÉÉ®ú Eò®ú +{ÉxÉÒ +xÉxiÉ SÉäiÉxÉÉ
    EòÒ VªÉÉäÊiÉ ¨Éå xÉÒSÉä ±ÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú =x½åþ +{ÉxÉä ºÉ´ÉǶÉÊHò¨ÉÉxÉ ºÉɨÉlªÉÇ Eäò uùÉ®úÉ
    ¶ÉÊHò EòÉ °ü{É iÉlÉÉ +ºÉÒ¨É VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú Ê´É·É ¨Éå ¶É®úÒ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ*
    {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É =xÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò +xnù®ú ºÉxÉÉiÉxÉ EòÉ±É Eäò ʱÉB +xÉxiÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉxnù
    Eäò °ü{É ¨Éå +ʦɴªÉHò ½éþ +Éè®ú =x½þÓ Eäò uùÉ®úÉ ±ÉÉäEòÉå ¨Éå ´Éä <Ç·É®ú-¶ÉÊHò Eäò
    BEò +Éè®ú ÊuùÊ´ÉvÉ °ü{É ¨Éå iÉlÉÉ {ÉÖ¯û¹É-|ÉEÞòÊiÉ Eäò uèùiÉ iÉk´É ¨Éå +ʦɴªÉHò ½þÉäiÉä
    ½éþ* {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ +xÉäEò ±ÉÉäEòÉå +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ EòÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ+Éå ¨Éå
    iÉlÉÉ näù´ÉiÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ¶ÉÊHòªÉÉå ¨Éå ¨ÉÚÌiɨÉÉxÉ ½ÖþB ½éþ* =x½þÓ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä
    VÉÉxÉä +Éè®ú +VÉÉxÉä ±ÉÉäEòÉå ¨Éå VÉÉä EÖòUô ½èþ =xÉ ºÉ¤É °ü{ÉÉå ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú ½ÖþB ½éþ*
    ºÉ¤É EÖòUô {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ ½èþ* ¨ÉÉiÉÉ xÉä ½þÒ <ºÉ ºÉÉ®äú
    ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå ºÉxÉÉiÉxÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå +Éè®ú +xÉxiÉ Eäò SɨÉiEòÉ®úÉå EòÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ
    ½èþ* ´Éä ½þÒ ºÉ¤É EÖòUô ½éþ CªÉÉåÊEò ºÉ¦ÉÒ SÉÒWÉå Ênù´ªÉ ÊSÉiÉÂ-¶ÉÊHò Eäò +Æ¶É +Éè®ú
    ¦ÉÉMÉ ½éþ* ¨ÉÉiÉÉ ÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ÊxɶSÉªÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú ÊVɺÉEäò ʱÉB {É®ú¨É
    {ÉÖ¯û¹É º´ÉÒEÞòÊiÉ näùiÉä ½éþ =ºÉEäò ʺɴÉÉªÉ ªÉ½þÉÄ ªÉÉ Eò½þÓ +Éè®ú EÖòUô ¦ÉÒ xɽþÓ ½þÉä
    ºÉEòiÉÉ* {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä ¨ÉÉiÉÉ +{ÉxÉä ºÉVÉÇxɶÉÒ±É +ÉxÉxnù ¨Éå ¤ÉÒVÉ
    Eäò °ü{É ¨Éå b÷É±É Eò®ú ÊVÉxÉ SÉÒWÉÉå EòÉä näùJÉiÉÒ +Éè®ú +ÉEòÉ®ú näùiÉÒ ½éþ =xÉEäò
    ʺɴÉÉªÉ +Éè®ú EòÉä<Ç SÉÒWÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ*
    CWSA 32, 14-15                 ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ B´É¨É {ÉÖ®úÉävÉÉ, +|Éè±É 2024        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14