Page 6 - Agnishikha Oct-2019
P. 6

½þÉäiÉÉ ½èþ, ¶ÉÊHò EòÒ ¨É½þÉxÉ +ʦɴªÉÊHò ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊVɺÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É ºÉɨÉʪÉEò
    iÉÉè®ú {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ +´ÉºlÉÉ ºÉä >ð{É®ú =`ö VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ
    +Éè®ú ¶ÉÊHò EòÒ ªÉ½þ ±É½þ®ú EÖòUô +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå iÉ®ÆúMÉ-¶ÉÞÆMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ
    ½èþ +Éè®ú <x½þÓ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä ʴɦÉÚÊiÉ Eò½þiÉä ½éþ; <xÉ Ê´É¦ÉÚÊiɪÉÉå EòÉ
    EòÉ¨É ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ Eäò Eò¨ÉÇ EòÉ xÉäiÉÞi´É Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ÊxɪÉiÉ
    {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ʱÉB {ɪÉÉÇ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ {ÉÖxÉÌxɨÉÉhÉ +Éè®ú £ÃòÉÆºÉ EòÒ
    ®úÉVªÉ-GòÉÎxiÉ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆEò]õ lÉä; ªÉä ¨É½þÉxÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò PÉ]õxÉÉBÄ xɽþÓ,
    ¤ÉαEò ¤ÉÉèÊrùEò +Éè®ú ±ÉÉèÊEòEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ lÉä* BEò ¨Éå vÉĘ́ÉEò iÉlÉÉ nÚùºÉ®äú ¨Éå
    ºÉɨÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå, °ü{ÉÉå +Éè®ú |Éä®úEò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
    ½Öþ+É +Éè®ú <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É VÉxɺÉÉvÉÉ®úhÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå VÉÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É
    ´É½þ ¤ÉÉèÊrùEò +Éè®ú MÉÊiɶÉÒ±É lÉÉ, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò xɽþÓ* {É®úxiÉÖ VÉ¤É ÊEòºÉÒ ºÉÆEò]õ
    Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå EòÉä<Ç +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¤ÉÒVÉ ªÉÉ |Éä®úhÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉ¤É ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ +Éè®ú
    +Éi¨ÉÉ ¨Éå |É´ÉiÉÇEò +Éè®ú xÉäiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉÆʶÉEò
    |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ +´ÉiÉÉ®ú ½èþ*
                     ----"MÉÒiÉÉ-|ɤÉxvÉ', {ÉÞ. 156-57


    +´ÉiÉÉ®ú CªÉÉå +ÉiÉä ½éþ
      ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå {É®ú¨Éä·É®ú EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ +lÉÉÇiÉÂ, {É®ú¨Éä·É®ú EòÉ
    ¨ÉÉxÉ´É-°ü{É +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É-º´É¦ÉÉ´É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ BEò BäºÉÉ ®ú½þºªÉ ½èþ VÉÉä MÉÒiÉÉ
    EòÒ oùι]õ ¨Éå º´ÉªÉÆ ¨ÉÉxÉ´É-VÉx¨É Eäò ÊSÉ®úxiÉxÉ ®ú½þºªÉ EòÉ BEò nÚùºÉ®úÉ {ɽþ±ÉÚ ½èþ;
    CªÉÉåÊEò ¨ÉÉxÉ´É-VÉx¨É ¨ÉÚ±ÉiÉ:, ¤ÉÉÁiÉ: xÉ ºÉ½þÒ, BäºÉÒ ½þÒ +ɶSɪÉÇ¨ÉªÉ ®SÉxÉÉú ½èþ*
    |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉxÉÉiÉxÉ +Éè®ú Ê´É®úÉ]Âõ +Éi¨ÉÉ º´ÉªÉÆ {É®ú¨Éä·É®ú ½èþ; =ºÉEòÒ
    ´ªÉÊHòMÉiÉ +Éi¨ÉÉ ¦ÉÒ {É®ú¨Éä·É®ú EòÉ ½þÒ +Æ¶É ½èþ, ¨É¨Éè´ÉÉƶÉ:, VÉÉä ÊxɶSÉªÉ ½þÒ
    {É®ú¨Éä·É®ú ºÉä Eò]õ Eò®ú +±ÉMÉ ½Öþ+É EòÉä<Ç ]ÖõõEòc÷É xɽþÓ, CªÉÉåÊEò {É®ú¨Éä·É®ú Eäò
    ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå BäºÉÒ EòÉä<Ç Eò±{ÉxÉÉ xɽþÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ÊEò ´Éä UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ]ÖõEòc÷Éå
    ¨Éå ¤ÉÄ]äõ ½ÖþB ½þÉå, ¤ÉαEò ´Éä {É®ú¨É SÉäiÉxÉÉ EòÒ +ÉÆʶÉEò SÉäiÉxÉÉ ½éþþ, {É®ú¨É
    ¶ÉÊHò EòÉ ¶ÉCiªÉÆ¶É ½éþþ, ºÉkÉÉ Eäò +ÉxÉxnù Eäò uùÉ®úÉ VÉMÉiÉÂ-ºÉkÉÉ EòÉ +ÉÆʶÉEò
    +ÉxÉxnù-={ɦÉÉäMÉ ½éþ, +Éè®ú <ºÉʱÉB ´ªÉHò °ü{É ¨Éå ªÉÉ, VÉèºÉÉ ÊEò ½þ¨É Eò½þiÉä ½éþ
    |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ªÉ½þ ºÉkÉÉ =ºÉÒ {É®ú¨É +xÉxiÉ iÉlÉÉ +ºÉÒʨÉiÉ ºÉkÉÉ EòÉ BEò ºÉÉxiÉ
    iÉlÉÉ ºÉÒʨÉiÉ ¦ÉÉ´É ½èþ* <ºÉ +ºÉÒʨÉiÉiÉÉ EòÒ VÉÉä UôÉ{É =ºÉ {É®ú {Éc÷Ò ½èþ ´É½þ


    6                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +HÚò¤É®ú 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11