Page 6 - Agnishikha Sep-2021
P. 6

ʶɹªÉ : ±ÉäÊEòxÉ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉlÉÉ {ɶÉÖ Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå iÉÉä ¤É½ÖþiÉ ¢òEÇò ½èþ*


    ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù : ½þÉÄ ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ; +Éè®ú ºÉSÉ {ÉÚUôÉä iÉÉä ´É½þ <iÉxÉÉ ¦ÉÒ xɽþÓ
    ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ iÉÖ¨É ¦Éänù ÊxÉEòɱÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ±ÉMÉä ®ú½þiÉä ½þÉä*
      +xiÉiÉ:, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉlÉÉ {ɶÉÖ Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå CªÉÉ ¦Éänù ½èþ? +MÉ®ú iÉÖ¨É NÉÉè®ú ºÉä
    näùJÉÉä iÉÉä {ÉÉ+ÉäMÉä ÊEò iÉÖ¨ÉxÉä {ÉÚÄUô EòÉ ¤Éʽþ¹EòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, +Éè®ú SÉÉ®ú {Éè®úÉå
    {É®ú SɱÉxÉä EòÒ VÉMɽþ iÉÖ¨É nùÉä {É®ú SɱÉiÉä ½þÉä, ¤ÉÉFòÒ nùÉä EòÉä iÉÖ¨ÉxÉä ½þÉlÉÉå EòÉ
    °ü{É näù ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨ÉκiɹEò ¨Éå ½þ±ÉEäò, ±ÉäÊEòxÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¤Énù±ÉÉ´É +ɪÉä
    ½éþ +Éè®ú EÖòUô <vÉ®ú-=vÉ®ú, UôÉä]äõ-¨ÉÉä]ä +xªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB ½éþ* iÉÖ¨ÉxÉä +{ÉxÉäõ
    ±É¨¤Éä ±ÉÉä¨ÉÉå +Éè®ú ºÉÓMÉÉå ºÉä UÖô]õEòÉ®úÉ {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ*


       ʶɹªÉ : ºÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå xÉä xɽþÓ! "Eò' Eäò ¶É®úÒ®ú {É®ú +¦ÉÒ iÉEò ¤É½ÖþiÉ
       ±ÉÉä¨É ½éþ (½ÄþºÉÒ)*


      ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù : näùJÉÉä, ¶É®úÒ®ú ¨Éå ªÉä EòÉä<Ç <iÉxÉä ¤Écä÷ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¦ÉÒ xɽþÓ ½éþ
    VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +Éè®ú {ɶÉÖ Eäò ¤ÉÒSÉ JÉÉ<Ç JÉc÷Ò Eò®ú nåù!
                     {ÉÖ®úÉhÉÒEÞòiÉ "ºÉÉxvªÉ-´ÉÉiÉÉÇ+Éå' ºÉä

      … ¤ÉSSÉä Eäò +xnù®ú EòÒ ªÉ½þ UôÉä]õÒ-ºÉÒ ºÉiªÉ ´ÉºiÉÖ =ºÉEäò SÉèiªÉ {ÉÖ¯û¹É
      ¨Éå Ê´É®úÉVɨÉÉxÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ "={ÉκlÉÊiÉ' ½èþ----ªÉ½þ {ÉÉèvÉÉå +Éè®ú VÉÉxÉ´É®úÉå ¨Éå
      ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ*õ {ÉÉèvÉÉå ¨Éå ªÉ½þ ºÉSÉäiÉxÉ xɽþÓ ½þÉäiÉÒ, VÉÉxÉ´É®úÉå ¨Éå ºÉSÉäiÉxÉ
      ½þÉäxÉÉ +É®ú¨¦É Eò®úiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉSÉäiÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*
                  "¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 4, {ÉÞ. 31

    6                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ʺÉiɨ¤É®ú 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11