Page 4 - Agnishikha Jun-2019
P. 4

iÉÖ¨½þÉ®äú |ÉÊiÉ VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú |ɦÉÖ Eäò ¦ÉÉèÊiÉEò +É´É®úhÉ ®ú½äþ ½þÉä, iÉÖ¨½þÉ®äú |ÉÊiÉ ½þ¨É
    +ºÉÒ¨É EÞòiÉYÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþþ* iÉÖ¨ÉxÉä ½þ¨ÉÉ®äú ʱÉB <iÉxÉÉ EÖòUô ÊEòªÉÉ, ½þ¨ÉÉ®äú
    ʱÉB Eò¨ÉÇ ÊEòªÉÉ, ºÉÆPɹÉÇ ÊEòªÉä, Eò¹]õ ZÉä±Éä, +ɶÉÉ EòÒ, <iÉxÉÉ ºÉ½þxÉ ÊEòªÉÉ,
    iÉÖ¨ÉxÉä ½þ¨É ºÉ¤ÉEäò ʱÉB ºÉÆEò±{É ÊEòªÉä, ºÉ¤ÉEäò ʱÉB |ɪÉixÉ ÊEòªÉä, iÉèªÉÉ®úÒú EòÒ,
    ½þ¨ÉÉ®äú ʱÉB ºÉ¤É EÖòUô |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ, iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉ¨¨ÉÖJÉ ½þ¨É xÉiɨɺiÉEò ½éþ +Éè®ú
    ªÉ½þ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò ½þ¨É BEò IÉhÉ Eäò ʱÉB ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú @ñhÉ EòÉä
    xÉ ¦ÉÚ±Éå*
                              --------¸ÉÒ¨ÉÉÄ


    4                     +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÚxÉ 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9