Page 7 - Agnishikha Aug-2019
P. 7

=kÉ®ú{ÉÉc÷É ¦ÉɹÉhÉ      (+±ÉÒ{ÉÖ®ú VÉä±É ºÉä UÚô]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù EòÉ {ɽþ±ÉÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉɹÉhÉ
    30 ¨É<Ç 1909 EòÉä =kÉ®ú{ÉÉc÷É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* <ºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä VÉä±É-VÉÒ´ÉxÉ
    EòÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +xÉÖ¦É´É ºÉÖxÉɪÉÉ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ näù¶É EòÉä ºÉSSÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉ
    ºÉxnäù¶É ÊnùªÉÉ* <ºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ½èþ ÊEò ºÉSSÉÉ Ê½þxnÚù vɨÉÇ, ºÉSSÉÉ ºÉxÉÉiÉxÉ
    vɨÉÇ CªÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉVÉ Eäò ºÉƺÉÉ®ú EòÉä =ºÉEòÒ CªÉÉå WÉ°ü®úiÉ ½èþ! =xÉEòÉ ªÉ½þ
    ¦ÉɹÉhÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò xɪÉä ¨ÉÉäc÷ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÉ ½èþ*----ºÉÆ.)

         ºÉxÉ 2019 =xÉEäò <ºÉ BäÊiɽþÉʺÉEò ¦ÉɹÉhÉ EòÒ
             110´ÉÓ VɪÉxiÉÒ ¨ÉxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ*

      VÉ¤É ¨ÉÖZÉä +É{ÉEòÒ "ºÉ¦ÉÉ' Eäò <ºÉ ´ÉÉ̹ÉEò +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉä±ÉxÉä Eäò ʱÉB
    Eò½þÉ MɪÉÉ, iÉÉä ¨ÉéxÉä ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉÉ lÉÉ ÊEò +ÉVÉ Eäò ʱÉB VÉÉä Ê´É¹ÉªÉ SÉÖxÉÉ MɪÉÉ ½èþ
    =ºÉÒ {É®ú, +lÉÉÇiÉ ʽþxnÚù vɨÉÇ {É®ú EÖòUô Eò½ÚÄþMÉÉ* ¨Éé xɽþÓ VÉÉxÉiÉÉ ÊEò =ºÉ <SUôÉ
    EòÉä ¨Éé {ÉÚ®úÉ Eò®ú ºÉEÚÄòMÉÉ ªÉÉ xɽþÓ; CªÉÉåÊEò VÉèºÉä ½þÒ ¨Éé ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú ¤Éè`öÉ ¨Éä®äú
    ¨ÉxÉ ¨Éå BEò ºÉxnäù¶É +ɪÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ ºÉxnäù¶É ¨ÉÖZÉä +É{ÉEòÉä +Éè®ú ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ-
    ®úɹ]Åõ EòÉä ºÉÖxÉÉxÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ´ÉÉhÉÒ ¨ÉÖZÉä {ɽþ±Éä-{ɽþ±É VÉä±É ¨Éå ºÉÖxÉɪÉÒ nùÒ lÉÒ
    +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉä näù¶É´ÉÉʺɪÉÉå EòÉä ºÉÖxÉÉxÉä Eäò ʱÉB ¨Éé VÉä±É ºÉä ¤Éɽþ®ú +ɪÉÉ ½ÚÄþ*
      Ê{ÉUô±ÉÒ ¤ÉÉ®ú VÉ¤É ¨Éé ªÉ½þÉÄ +ɪÉÉ lÉÉ =ºÉä BEò ´É¹ÉÇ ºÉä >ð{É®ú ½þÉä SÉÖEòÉ
    ½èþ* =ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨Éé +Eäò±ÉÉ xÉ lÉÉ; iÉ¤É ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ½þÒ ¤Éè`äö lÉä ®úɹ]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò
    BEò {É®ú¨É ¶ÉÊHò¨ÉÉxÉ nÚùiÉ* =xÉ ÊnùxÉÉå ´Éä =ºÉ BEòÉxiÉ´ÉÉºÉ ºÉä ±ÉÉè]õ Eò®ú +ɪÉä
    lÉä VɽþÉÄ =x½åþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä <ºÉʱÉB ¦ÉäVÉÉ lÉÉ ÊEò ´Éä +{ÉxÉÒ EòɱÉEòÉä`ö®úÒ EòÒ
    ¶ÉÉÎxiÉ +Éè®ú ÊxÉVÉÇxÉiÉÉ ¨Éå =ºÉ ´ÉÉhÉÒ EòÉä ºÉÖxÉ ºÉEåò VÉÉä =x½åþ ºÉÖxÉÉxÉÒ lÉÒ* =ºÉ
    ºÉ¨ÉªÉ +É{É ºÉèEòc÷Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå =x½þÓ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä +ɪÉä lÉä* +ÉVÉ ´Éä
    ½þ¨ÉºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú ½éþ, ½þWÉÉ®úÉå ¨ÉÒ±É Eäò ¢òɺɱÉä {É®ú ½éþ* nÚùºÉ®äú ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ, ÊVÉx½åþ
    ¨Éé +{ÉxÉä ºÉÉlÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÉiÉÉ lÉÉ, +ÉVÉ +xÉÖ{ÉκlÉiÉ ½éþ* näù¶É {É®ú VÉÉä
    iÉÚ¢òÉxÉ +ɪÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä =x½åþ nÚù®ú-nÚù®ú ʤÉJÉä®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨Éé BEò ´É¹ÉÇ
    ÊxÉVÉÇxÉ´ÉÉºÉ ¨Éå ʤÉiÉÉ Eò®ú +ɪÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú +¤É ¤Éɽþ®ú +ÉEò®ú näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò
    ºÉ¤É EÖòUô ¤Énù±É MɪÉÉ ½èþ* VÉÉä ºÉnùÉ ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ¤Éè`öiÉä lÉä, VÉÉä ºÉnùÉ ¨Éä®äú EòÉ¨É ¨Éå
    ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ Eò®úiÉä lÉä, +ÉVÉ ¤É¨ÉÉÇ ¨Éå Fèònù ½éþ; nÚùºÉ®äú =kÉ®ú ¨Éå xÉWÉ®ú¤Éxnù ½þÉäEò®ú

    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +MɺiÉ 2019                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12