Page 7 - Agnishikha Feb-2019
P. 7

¨Éé ¦ÉÉèÊiÉEò VÉMÉiÉ ¨Éå vÉ®úiÉÒ {É®ú CªÉÉ ±ÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ :

      1. {ÉÚhÉÇ "SÉäiÉxÉÉ'*
      2. ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ "YÉÉxÉ', ºÉ´ÉÇYÉiÉÉ*
      3. +VÉäªÉ ¶ÉÊHò, +|ÉÊiÉ®úÉävªÉ, +{ÉÊ®ú½þɪÉÇ; ºÉ´ÉǶÉÊHò¨ÉkÉÉ*
      4. º´ÉɺlªÉ, {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ º´ÉºlÉ, ÊxɪÉʨÉiÉ, +SɱÉɪɨÉÉxÉ +Éè®ú ºÉnùÉ xɪÉÒ
    ½þÉäxÉä ´ÉɱÉÒ >ðVÉÉÇ*
      5. ¶ÉÉ·ÉiÉ ªÉÉè´ÉxÉ, ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòɺÉ, ¤ÉÉvÉɽþÒxÉ |ÉMÉÊiÉ*
      6. {ÉÚhÉÇ ºÉÉèxnùªÉÇ, VÉÊ]õ±É +Éè®ú ºÉ¨ÉOÉ ºÉɨÉ\VɺªÉ*
      7. +JÉÚ]õ, +iÉÖ±É ºÉ¨ÉÞÊrù, <ºÉ VÉMÉiÉ  Eäò ºÉ¨ÉºiÉ vÉxÉ-´Éè¦É´É {É®ú
    +ÊvÉEòÉ®ú*
      8. ®úÉäMɨÉÖHò Eò®úxÉä +Éè®ú ºÉÖJÉ näùxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ*
      9. ºÉ¦ÉÒ nÖùPÉÇ]õxÉÉ+Éå ºÉä ®úIÉÉ, ºÉ¦ÉÒ Ê´É®úÉävÉÒ +ÉGò¨ÉhÉÉå ºÉä +¦ÉätiÉÉ*
      10. ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä
    EòÒ ÊxÉ{ÉÖhÉ IɨÉiÉÉ*
      11. ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÉ ={ɽþÉ®ú, +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉÉ
    ºÉEòxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ*
      12. +Éè®ú "iÉä®äú' EòɪÉÇ EòÒ ÊºÉÊrù Eäò ʱÉB VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ WÉ°ü®úÒ ½þÉä ´É½þ ºÉ¤É*


      ¨Éé SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ
      1. ´ªÉÊHòMÉiÉ °ü{É ºÉä "{É®ú¨É |ɦÉÖ' EòÒ ¶ÉÉ·ÉiÉ {ÉÚhÉÉÇʦɴªÉÊHò ½þÉäxÉÉ*
      2. ÊEò +ÊiɨÉÉxÉʺÉEò Ê´ÉVɪÉ, +ʦɴªÉÊHò +Éè®ú °ü{ÉÉxiÉ®ú iÉÖ®xiÉ ½þÉä VÉɪÉå*
      3. ÊEò ºÉ¨ÉºiÉ nÖù:JÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÒ VÉMÉiÉ ºÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò ʱÉB
    NÉÉªÉ¤É ½þÉä VÉɪÉå*
                 ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 13, {ÉÞ. 41-42


      CªÉÉ EòÉä<Ç ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå MÉxnäù {Éè®úÉå ºÉä |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ ½èþ?
      =ºÉÒ iÉ®ú½þ, ´ªÉÊHò +Éi¨ÉÉ Eäò ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå nÚùʹÉiÉ ¨ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ |É´Éä¶É xɽþÓ
    Eò®úiÉÉ*
                              --------¸ÉÒ¨ÉÉÄ    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ¢ò®ú´É®úÒ 2019               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12