Page 3 - Agnishikha Aug-2019
P. 3

|ÉÉlÉÇxÉÉ    19 ¨ÉÉSÉÇ 1914


      ½äþ |ɦÉÉä, ¶ÉÉ·ÉiÉ MÉÖ¯û, iÉÚ, ÊVɺÉä xÉ iÉÉä ½þ¨É xÉÉ¨É ½þÒ näù ºÉEòiÉä ½éþ xÉ ºÉ¨ÉZÉ
    ½þÒ {ÉÉiÉä ½éþ, {É®úxiÉÖ ÊVɺÉä ½þ®ú IÉhÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉÉ SÉɽþiÉä ½éþ,
    ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä |ɤÉÖrù Eò®ú, ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉÉå EòÉä |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®ú, ½þ¨ÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ
    EòÉ °ü{ÉÉxiÉ®ú Eò®ú; ´É®ú näù ÊEò ½þ®ú BEò ´ªÉÊHò ºÉSSÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉMÉä,
    +½ÆþEòÉ®ú +Éè®ú =ºÉEäò Ê{ÉUô±ÉMMÉÚ nÖù:JÉ +Éè®ú ºÉxiÉÉ{É ºÉä ¦ÉÉMÉä +Éè®ú iÉä®äú Ênù´ªÉ
    +Éè®ú ¶ÉÖrù "|Éä¨É' ¨Éå ¶É®úhÉ ±Éä VÉÉä ºÉ¨ÉºiÉ ¶ÉÉÎxiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÖJÉ EòÉ ¨ÉÚ±É
    »ÉÉäiÉ ½èþ*
      ¨Éä®úÉ ¾þnùªÉ iÉÖZɺÉä <iÉxÉÉ ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +xÉxiÉiÉÉ
    ¨Éå ¡èò±É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ¨Éä®úÒ ¤ÉÖÊrù iÉä®úÒ "={ÉκlÉÊiÉ' ºÉä {ÉÚhÉÇiɪÉÉ +ɱÉÉäÊEòiÉ ½þÉäEò®ú
    ¶ÉÖrùiÉ¨É ½þÒ®äú EòÒ iÉ®ú½þ SɨÉEò ®ú½þÒ ½èþ* iÉÚ +nÂù¦ÉÖiÉ VÉÉnÚùMÉ®ú ½èþ VÉÉä ºÉ¦ÉÒ SÉÒWÉÉå
    EòÉä °ü{ÉÉxiÉÊ®úiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, EÖò°ü{ÉiÉÉ ¨Éå ºÉä ºÉÖxnù®úiÉÉ ÊxÉEòɱÉiÉÉ ½èþ, +ÄvÉä®äú
    ¨Éå ºÉä |ÉEòÉ¶É EòÉä ±ÉÉiÉÉ ½èþ, EòÒSÉc÷ ¨Éå ºÉä ÊxɨÉÇ±É VɱÉ, +YÉÉxÉ ¨Éå ºÉä YÉÉxÉ
    +Éè®ú +½ÆþEòÉ®ú ¨Éå ºÉä ¦É±ÉÉ<Ç ÊxÉEòÉ±É ±ÉÉiÉÉ ½èþ*
      iÉä®äú +xnù®ú, iÉä®äú uùÉ®úÉ, iÉä®äú ʱÉB ½þ¨É VÉÒiÉä ½éþ +Éè®ú iÉä®úÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú
    VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {É®ú¨É º´ÉɨÉÒ ½èþ*
      ´É®ú näù ÊEò ½þ®ú VÉMɽþ iÉä®úÒ <SUôÉ {ÉÚ®úÒ ½þÉä, iÉä®úÒ ¶ÉÉÎxiÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÚ {É®ú
    ®úÉVªÉ Eò®äú*
                              ----¸ÉÒ¨ÉÉÄ
    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +MɺiÉ 2019                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8