Page 3 - Agnishikha Feb-2024
P. 3

ºÉxnäù¶É      … Eò®úxÉä-±ÉɪÉFò ºÉ¤ÉºÉä +SUôÒ SÉÒWÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä +xnù®ú +{ÉxÉÒ
    ºÉ¦ÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå Eäò ¨ÉÚ±É EòÉä {ɽþSÉÉxÉÉä----´Éä VÉÉä ºÉiªÉ Eäò |ÉEòÉ¶É ºÉä +ÉiÉÒ
    ½éþ +Éè®ú ´Éä VÉÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ VÉc÷iÉÉ +Éè®ú ʨÉlªÉÉi´É ºÉä +ÉiÉÒ ½éþ----iÉÉÊEò iÉÖ¨É {ɽþ±ÉÒ
    EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú ªÉÉ =ºÉEòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ºÉEòÉä*
      +¦ªÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ¨É <xɨÉå +ÊvÉEòÉÊvÉEò º{ɹ]õiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¢òEÇò Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä
    ½þÉä, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ºÉɨÉÉxªÉ ÊxÉªÉ¨É ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉä ½þÉä ÊEò ´É½þ ºÉ¤É VÉÉä +ºÉɨÉ\VɺªÉ,
    +´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú VÉc÷iÉÉ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÞkÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ ʨÉlªÉÉi´É ºÉä +ÉiÉÉ ½èþ
    +Éè®ú VÉÉä EÖòUô BäCªÉ, ºÉɨÉ\VɺªÉ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÞkÉ ½þÉäiÉÉ
    ½èþ ´É½þ "ºÉiªÉ' ºÉä +ÉiÉÉ ½èþ*
      ªÉ½þ Eäò´É±É BEò <¶ÉÉ®úÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ¨ÉÉMÉÇ {É®ú {ɽþ±ÉÉ Fònù¨É EèòºÉä =`öɪÉÉ
    VÉɪÉä, =ºÉºÉä WªÉÉnùÉ EÖòUô xɽþÓ*…

    13 VÉxÉ´É®úÒ 1965                    ¸ÉÒ¨ÉÉÄ
    ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ : ¸ÉÒ¨ÉÉÄ xÉä +Éä®úÉä´ÉÒ±É "Auroville'' ÊVɺÉä =x½þÉåxÉä =¹ÉÉ xÉMÉ®úÒ----
    "City of Dawn''----Eò½þÉ ½èþ, =ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉjÉ-iÉjÉ ¤É½ÖþiÉ Ê±ÉJÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ
    ½èþ* |ÉiªÉäEò +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =ºÉEòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ
    =nÂùPÉÉ]õxÉ 28 ¢ò®ú´É®úÒ 1968 EòÉä ½Öþ+É lÉÉ*
      <ºÉ +ÆEò ¨Éå ½þ¨ÉxÉä +Éä®úÉä´ÉÒ±É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉÉÄ uùÉ®úÉ Eò½þÒ +Éè®ú ʱÉJÉÒ MɪÉÒ
    ¤ÉÉiÉÉå EòÉ BEò ºÉÆEò±ÉxÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ iÉÉÊEò ±ÉÉäMÉ +ÊvÉEò º{ɹ]õiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉ
    ºÉEåò ÊEò +Éä®úÉä´ÉÒ±É EòÉ vªÉäªÉ CªÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ªÉ½þ
    ÊEò ¦ÉÉ´ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ CªÉÉ ½èþ*    3              +ÎMxÉʶÉJÉÉ B´É¨É {ÉÖ®úÉävÉÉ, ¢ò®ú´É®úÒ 2024
   1   2   3   4   5   6   7   8