Page 12 - Agnishikha Apr-2019
P. 12

¨Éå näùJÉxÉä ±ÉMÉÒ* +Éè®ú iÉÖ®úxiÉ ´É½þ nùÉä ¶É¤nù VÉÉäc÷xÉä ¨Éå ¦ÉÒ +ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä MɪÉÒ,
    ´É½þ ´ÉiÉÇxÉÒ EòÒ +xÉÊMÉxÉiÉ ¦ÉÚ±Éå ÊEòªÉä ʤÉxÉÉ BEò {ÉÆÊHò ¦ÉÒ xÉ Ê±ÉJÉ {ÉÉiÉÒ lÉÒ*
      VÉ¤É ´É½þ |Éä®úhÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ lÉÒ iÉÉä ´É½þ BEò ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É ÊEòªÉä ʤÉxÉÉ,
    ÊEòºÉÒ ¤Écä÷ ±ÉäJÉEò EòÒ iÉ®ú½þ ʱÉJÉiÉÒ lÉÒ; +Éè®ú VÉèºÉä ½þÒ ´É½þ =ºÉ κlÉÊiÉ ºÉä
    ¤Éɽþ®ú, ºÉÉƺÉÉÊ®úEò SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +É VÉÉiÉÒ lÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ WÉ°ü®úiÉÉå, ½þ®ú IÉhÉ EòÒ
    +ɴɶªÉEòiÉÉ+Éå +ÉÊnù EòÒ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå +É VÉÉiÉÒ lÉÒ ÊEò ºÉ¤É EÖòUô NÉÉªÉ¤É ½þÉä
    VÉÉiÉÉ lÉÉ* ´É½þ ¦ÉÚ±Éå ÊEòªÉä ʤÉxÉÉ BEò {ÉÆÊHò ¦ÉÒ xÉ Ê±ÉJÉ {ÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú ´É½þ
    ʤɱÉEÖò±É +{ÉÊ®ú¹EÞòiÉ SÉÒWÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ*
      iÉÉä näùJÉÉä, ªÉ½þ |ɨÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò +MÉ®ú iÉÖ¨É ºÉiªÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä {ÉÉ ±ÉÉä,
    iÉÉä Ê¡ò®ú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB EòÉä<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÒ xɽþÓ ®ú½þ VÉÉiÉÒ* iÉÖ¨½åþ VÉÉä
    ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä, iÉÖ¨É ´É½þÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½þÉä* iÉÖ¨½åþ VÉÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä, iÉÖ¨É VÉÉxÉ
    ±ÉäiÉä ½þÉä* +Éè®ú iÉÖ¨½åþ VÉÉä Eò®úxÉÉ SÉÉʽþªÉä, ´É½þ Eò®úxÉä EòÒ ºÉɨÉlªÉÇ iÉÖ¨½þÉ®äú +xnù®ú
    ½þÉäiÉÒ ½èþ* +Éè®ú º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: <ºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉä ºÉ¤É iÉlÉÉEòÊlÉiÉ
    EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ iÉÖ®úxiÉ NÉÉªÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ*
      ¨Éé ÊVÉºÉ ±Éc÷EòÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þ ®ú½þÒ ½ÚÄþ, =ºÉä xÉÒSÉä JÉÓSÉxÉä ´ÉɱÉÒ SÉÒWÉ
    =ºÉEäò +{ÉxÉä +xnù®ú xɽþÓ lÉÒ, ´É½þ ÊEòºÉÒ +Éè®ú ´ªÉÊHò ¨Éå lÉÒ* +Éè®ú nÖù¦ÉÉÇMªÉ´É¶É,
    ªÉ½þÒ ¤É½ÖþvÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ : ´ªÉÊHò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EÖòUô BäºÉä =kÉ®únùÉʪÉi´ÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®ú ±Éä
    ±ÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä =ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä ºÉä ®úÉäEòiÉä ½éþ*
                 ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 7, {ÉÞ. 434-36


    ""¤ÉÉPÉVÉÒ''
      ªÉ½þ BEò ¤ÉÉèrù EòlÉÉ ½èþ, ¶ÉɪÉnù iÉÖ¨É VÉÉxÉiÉä ½þÉäMÉä, ½èþ ªÉ½þ +ÉvÉÖÊxÉEò {É®ú
    <ºÉä |ÉɨÉÉÊhÉEò ½þÉäxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä <ºÉä ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ +ɱÉäMWÉÉÆpùÉ nùÉÊ´Énù
    xÉÒ±É ºÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ, ¶ÉɪÉnù iÉÖ¨½åþ ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉä ´Éä ºÉÖÊ´ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉèrù ½éþ, ʴɶÉä¹ÉEò®ú
    <ºÉʱÉB ÊEò ´Éä ±½þɺÉÉ {ɽÖÄþSÉxÉä ´ÉɱÉÒ {ɽþ±ÉÒ ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ ¨Éʽþ±ÉÉ lÉÓ* =xÉEòÒ ªÉ½þ
    Êiɤ¤ÉiÉ-ªÉÉjÉÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÆEò]õ{ÉÚhÉÇ +Éè®ú ®úÉä¨ÉÉ\SÉEòÉ®úÒ lÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ EòÒ BEò
    PÉ]õxÉÉ º´ÉªÉÆ =x½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ºÉÖxÉɪÉÒ lÉÒ* <ºÉ ¶ÉÉ¨É ¨Éé iÉÖ¨½åþ ´É½þÒ ºÉÖxÉÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ*
      ´Éä EÖòUô ºÉ½þªÉÉÊjɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÓ +Éè®ú ´É½þ BEò EòÉÊ¢ò±ÉÉ-
    ºÉÉ ¤ÉxÉ MɪÉÉ lÉÉ* +Éè®ú Êiɤ¤ÉiÉ VÉÉxÉä Eäò ʱÉB SÉÚÄÊEò <hb÷Éä-SÉÉ<xÉÉ ºÉä ½þÉäEò®ú
    VÉÉxÉÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÊvÉEò +ɺÉÉxÉ lÉÉ, +iÉ: ´Éä =ºÉÒ iÉ®ú¢ò ºÉä VÉÉ ®ú½äþ lÉä*


    12                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +|Éè±É 2019
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17