Page 12 - Agnishikha Jun-2019
P. 12

®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ iÉ֨ɺÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò +¦ÉÒ{ºÉÉ ¤É½ÖþiÉ `öÒEò ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ
      +MÉ®ú iÉÖ¨É SÉɽþiÉä ½þÉä ÊEò ºÉSɨÉÖSÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÒ VÉɪÉä, +Éè®ú
      SÉɽþiÉä ½þÉä ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉå iÉÉä iÉÖ¨½åþ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉÒ

      SÉÉʽþªÉä +Éè®ú BEò ¤ÉɱÉEò EòÒ ºÉ®ú±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ, {ÉÚhÉÇ ÊxɹEò{É]õiÉÉ
      Eäò ºÉÉlÉ, ªÉÉxÉÒ, {ÉÚ®äú Ê´É·ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉʽþªÉä : ""¨ÉÖZÉä
      <ºÉ ªÉÉ =ºÉ SÉÒWÉ EòÒ WÉ°ü®úiÉ ½èþ (´É½þ SÉɽäþ xÉèÊiÉEò WÉ°ü®úiÉ ½þÉä ªÉÉ
      ¦ÉÉèÊiÉEò ªÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +ɴɶªÉEòiÉÉ ½þÉä), iÉÉä, ¨Éé iÉ֨ɺÉä ªÉ½þ ¨ÉÉÄMÉiÉÉ
      ½ÚÄþþ, ¨ÉÖZÉä näù nùÉä*'' ªÉÉ Ê¡ò®ú ""¨ÉéxÉä VÉÉä ¨ÉÉÄMÉÉ lÉÉ ´É½þ iÉÖ¨ÉxÉä nùäù ÊnùªÉÉ*
      iÉÖ¨ÉxÉä ¨ÉÖZÉä ¨ÉÚiÉÇ °ü{É ¨Éå ´Éä +xÉÖ¦ÉÚÊiɪÉÉÄ |ÉnùÉxÉ EòÓ VÉÉä ¨Éä®äú ʱÉB
      +VÉÉxÉÒ lÉÓ +Éè®ú +¤É ´Éä BäºÉÒ +nÂù¦ÉÖiÉ SÉÒWÉå ¤ÉxÉ MɪÉÒ ½éþ ÊVÉx½åþ ¨Éé
      SÉɽþiÉä ½þÒ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ; ½þÉÄ, ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®äú |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉùEò EÞòiÉYÉ ½ÚÄþþ*
      ¨Éé EÞòiÉYÉiÉÉ-¦É®úÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ÊxÉ´ÉäÊnùiÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþþ, iÉÖ¨½þÉ®úÒ ºiÉÖÊiÉ Eäò MÉÒiÉ

      MÉÉiÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú iÉÖ¨½þÉ®äú ½þºiÉIÉä{É Eäò ʱÉB iÉÖ¨½åþ vÉxªÉ´ÉÉnù näùiÉÉ ½ÚÄþ*''
      ªÉ½þ BäºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* +¦ÉÒ{ºÉÉ Eäò ʱÉB ªÉ½þ +ɴɶªÉEò xɽþÓ ½èþ ÊEò ´É½þ
      ÊEòºÉÒ Eäò |ÉÊiÉ, ÊEòºÉÒ EòÒ +Éä®ú ÊxÉÌnù¹]õ ½þÉä* iÉÖ¨½þÉ®äú +xnù®ú ºÉkÉÉ EòÒ
      ÊEòºÉÒ nù¶ÉÉ Eäò ʱÉB, YÉÉxÉ Eäò ʱÉB, ={ɱÉΤvÉ Eäò ʱÉB, SÉäiÉxÉÉ EòÒ
      ÊEòºÉÒ +´ÉºlÉÉ Eäò ʱÉB +¦ÉÒ{ºÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ; iÉÖ¨É ÊEòºÉÒ SÉÒWÉ Eäò
      ʱÉB +¦ÉÒ{ºÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½þÉä; {É®úxiÉÖ ªÉ½þ +ɴɶªÉEò °ü{É ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ
      xɽþÓ ½þÉäiÉÒ; |ÉÉlÉÇxÉÉ EÖòUô +ÊiÉÊ®úHò SÉÒWÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*

       |ÉÉlÉÇxÉÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ SÉÒWÉ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÊHò-°ü{É ºÉkÉÉ ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ
      ½èþ, ªÉÉxÉÒ, ÊEòºÉÒ BäºÉÒ SÉÒWÉ ºÉä--------¶ÉÊHò ªÉÉ ºÉkÉÉ ºÉä--------VÉÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ
      ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú iÉÖ¨½åþ =kÉ®ú näù ºÉEòiÉÒ ½èþ* +xªÉlÉÉ iÉÖ¨É EÖòUô
      ¨ÉÉÄMÉ xɽþÓ ºÉEòiÉä* ºÉ¨ÉZÉä?
                --------"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 5, {ÉÞ. 158-59

    12                    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÚxÉ 2019
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17