Page 16 - Agnishikha Jul-2019
P. 16

Ê´ÉtÉÌlɪÉÉå EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ  1
      ½þ¨Éå ´É½þ ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ ¤ÉxÉÉ VÉÉä ¤ÉxÉxÉä Eäò ʱÉB ½þ¨É +¦ÉÒ{ºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´É®ú
    näù ÊEò ½þ¨É b÷]äõ ®ú½þxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ Eò®úxÉä ´ÉɱÉä ¦ÉÚiÉ Eäò ʴɯûrù, ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò
    =ºÉ ¦ÉʴɹªÉ EòÉ ªÉÖrù ±Éc÷ ºÉEåò VÉÉä +¦ÉÒ VÉx¨É ±ÉäxÉä EòÉä ½èþ, iÉÉÊEò xɪÉÒ SÉÒWÉå
    +ʦɴªÉHò ½þÉä ºÉEåò +Éè®ú ½þ¨É =x½åþ OɽþhÉ Eò®úxÉä-ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉ ºÉEåò*
                   ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 12, {ÉÞ. 122


      |ɦÉÉä, ½þ¨É iÉÖZɺÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ :
      ½þ¨É WªÉÉnùÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEåò ÊEò ½þ¨É ªÉ½þÉÄ CªÉÉå ½éþ,
      ½þ¨Éå ªÉ½þÉÄ VÉÉä Eò®úxÉÉ ½èþ =ºÉä WªÉÉnùÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ Eò®ú ºÉEåò,
      ½þ¨Éå ªÉ½þÉÄ VÉÉä ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä ´É½þ ¤ÉxÉ ºÉEåò,
      iÉÉÊEò iÉä®úÒ <SUôÉ ºÉɨÉ\VɺªÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÚ®úÒ ½þÉä ºÉEäò*
                   ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 12, {ÉÞ. 137


      ¨ÉvÉÖ®ú ¨ÉÉÄ, ´É®ú näù ÊEò
      <ºÉ IÉhÉ +Éè®ú ºÉnùÉ ½þÒ
      ½þ¨É iÉä®äú ºÉ®ú±É ¤ÉɱÉEò ¤ÉxÉä ®ú½åþ,
      +Éè®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ iÉÖZɺÉä +ÊvÉEò-ºÉä-+ÊvÉEò |Éä¨Éú Eò®úiÉä ®ú½åþ*
                   ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 12, {ÉÞ. 138


    "nùÉìi´ÉÉÇ®ú UôÉjÉÉ´ÉɺÉ' Eäò Ê´ÉtÉÌlɪÉÉå Eäò ʱÉB ºÉxnäù¶É
      ½þ¨É ºÉ¤É +{ÉxÉÒ Ênù´ªÉ VÉxÉxÉÒ Eäò ºÉSSÉä ¤ÉɱÉEò ¤ÉxÉxÉÉ SÉɽþiÉä ½éþ*
      ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ¨ÉÉÄ, =ºÉEäò ʱÉB ½þ¨Éå vÉÒ®úVÉ +Éè®ú ºÉɽþºÉ, +ÉYÉÉEòÉÊ®úiÉÉ,
    ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ, =nùÉ®úiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇiÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉ¦ÉÒ +ɴɶªÉEò MÉÖhÉ |ÉnùÉxÉ
    Eò®ú*
      ªÉ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éè®ú +¦ÉÒ{ºÉÉ ½èþ*
                   ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 12, {ÉÞ. 139       1
        "¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù +xiÉ®úÉǹ]ÅõÒªÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäòxpù' Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ªÉ½þ |ÉÉlÉÇxÉÉ
    nùÒ MɪÉÒ lÉÒ*

    16                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÖ±ÉÉ<Ç 2019
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21