Page 16 - Agnishikha Mar-2019
P. 16

ºÉä {ɽþ±Éä vÉxÉ-nùÉè±ÉiÉ <Eò_öÉ Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä ¤Égø Eò®ú PÉÉiÉEò +Éè®ú EÖòUô
    xɽþÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉlÉ ½þÒ, ʤÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉä-¤ÉÚZÉä, Ê´É´ÉäEò Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå JÉÖ±Éä ½þÉlÉÉå
    ±ÉÖ]õÉxÉä ºÉä ¤Égø Eò®ú PÉÉiÉEò ¦ÉÒ EÖòUô xɽþÓ ½èþ* <ºÉºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä EòÉä<Ç ±ÉɦÉ
    {ɽÖÄþSÉɪÉä ʤÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ºÉ¨{ÉnùÉ ªÉÚÄ ½þÒ ´ªÉlÉÇ ¨Éå =c÷ ºÉEòiÉÒ ½èþ*
      ½þ¨Éå ÊxɹEòÉ¨É ´ÉÞÊkÉ EòÉä, VÉÉä ºÉSSÉÒ =nùÉ®úiÉÉ EòÒ +ɴɶªÉEò ¶ÉiÉÉç ¨Éå ºÉä
    BEò ½èþ, +Éè®ú ±ÉÉ{É®ú´ÉɽþÒ EòÉä, VÉÉä |ɨÉÉnù{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®ú½þÒxÉiÉÉ ºÉä +ÉiÉÒ ½èþ, +É{ɺÉ
    ¨Éå Eò¦ÉÒ xɽþÓ Ê¨É±ÉÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä*
                  ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 2, {ÉÞ. 114-15


    =nùÉ®ú ½þÉäxÉä EòÉ ºÉ½þÒ iÉ®úÒFòÉ
      ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉ¨{ÉÊkÉ Eäò jÉÖÊ]õ{ÉÚhÉÇ Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉä, EÖòUô EòÉä |ɪÉÉºÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉMÉÊiÉ
    Eò®úxÉä Eäò ʱÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ VÉMɽþ, =xÉEäò +ɱɺªÉ EòÉä |É¸ÉªÉ näùEò®ú, =xÉEäò
    {ÉiÉxÉ EòÉä VɱnùÒ ±ÉɪÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
      ¤ÉÖÊrù +Éè®ú |Éä¨É Eäò ʱÉB ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ ±ÉÉMÉÚ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ EòÉä BäºÉÉ
    YÉÉxÉ näùxÉÉ VÉÉä =ºÉEäò ¤ÉºÉ EòÉ xÉ ½þÉä, BäºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú näùxÉÉ ÊVÉx½åþ ´É½þ {ÉSÉÉ xÉ
    ºÉEäò, +MÉ®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò ʱÉB xɽþÓ, iÉÉä ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ʱÉB =ºÉä +{ÉxÉä-+É{É
    Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ´ÉÎ\SÉiÉ Eò®ú näùxÉÉ ½èþ*
      ªÉ½þ BäºÉÉ ½þÒ ½èþ VÉèºÉä EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå {É®ú ºxÉä½þ +É®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ, BEò BäºÉÉ
    |Éä¨É näùxÉÉ ÊVɺÉEòÒ ´Éä +ɴɶªÉEòiÉÉ +xÉÖ¦É´É xɽþÓ Eò®úiÉä, =xÉEäò >ð{É®ú BEò BäºÉÉ
    ¦ÉÉ®ú ±ÉÉnù näùxÉÉ ½èþ VÉÉä ¤É½ÖþvÉÉ =xÉEäò EòxvÉÉå Eäò ʱÉB ¤É½ÖþiÉ WªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*
      <ºÉ ¦ÉÚ±É Eäò nùÉä ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ½éþ, ¤ÉÉFòÒ ºÉ¤É <x½þÓ nùÉäxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÉäcä÷
    VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ : +YÉÉxÉ +Éè®ú +½ÆþEòÉ®ú*
      ªÉ½þ ÊxÉζSÉiÉ °ü{É ºÉä VÉÉxÉxÉä Eäò ʱÉB ÊEò EòÉä<Ç ÊGòªÉÉ ±ÉɦÉnùɪÉEò ½èþ ªÉÉ
    xɽþÓ, iÉÖ¨½åþ =ºÉEäò iÉÉiEòÉʱÉEò ªÉÉ ¤ÉÉnù ¨Éå +ÉxÉä ´ÉɱÉä {ÉÊ®úhÉɨÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå
    VÉÉxÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä* =nùÉ®úiÉÉ EòÒ ÊGòªÉÉ <ºÉ ÊxÉªÉ¨É ¨Éå +{É´ÉÉnù xɽþÓ ½èþ*
      ¦É±ÉÉ Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ Eò®úxÉÉ EòÉ¢òÒ xɽþÓ ½èþ, iÉÖ¨½åþ VÉÉxÉxÉÉ ¦ÉÒ SÉÉʽþªÉä*
      +{ÉxÉä ºÉSSÉä +lÉÉç ºÉä §É¹]õ +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨Éå {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Ê´ÉEÞòiÉ =nùÉ®úiÉÉ
    Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉƺÉÉ®ú ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ +¶ÉÖ¦É ½Öþ+É ½èþ!
      ¨Éé iÉÖ¨½åþ BäºÉä ¤É½ÖþiÉ-ºÉä =nùɽþ®úhÉ näù ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ ÊVÉxɨÉå =nùÉ®úiÉÉ Eäò EòɨÉ
    +iªÉxiÉ ºÉÆEò]õ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ±Éä +ɪÉä, CªÉÉåÊEò =x½åþ ʤÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-Ê´ÉSÉÉ®äú, ʤÉxÉÉ


    16                    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, ¨ÉÉSÉÇ 2019
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21