Page 19 - Agnishikha Aug-2019
P. 19

´ÉèªÉÊHòEò ºÉkÉÉ ºÉä +ÉMÉä VÉÉEò®ú ¨ÉɪÉÉ´ÉÉnùÒ +´ÉhÉÇxÉÒªÉ ºÉkÉÉ EòÉä näùJÉiÉÉ ½èþ; ¨Éé
    =ºÉEäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô ´É½þÉÄþ VÉÉ {ɽÖÄþSÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò {É®äú +´ÉhÉÇxÉÒªÉ ºÉkÉÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä
    +{ÉxÉä EÞò¹hÉ EòÉä {ÉɪÉÉ*


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +MɺiÉ 2019                19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24