Page 22 - Agnishikha Apr-2020
P. 22

+É{ÉEòÉä {ɽþ±Éä Eò¦ÉÒ näùJÉÉ ½þÉä* CªÉÉ +É{É ªÉ½þ ¤ÉiÉÉxÉä EòÒ EÞò{ÉÉ Eò®åúMÉÒ ÊEò
    +É{É EòÉèxÉ ½éþ?''
      xÉ´ÉÉMÉiÉÉ xÉä ±É¨¤ÉÒ ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB =kÉ®ú ÊnùªÉÉ : ""½þɪÉ! ¨ÉÖZÉä +ɶSɪÉÇ
    xɽþÓ ÊEò ¨ÉÖZÉä <ºÉ |ÉɺÉÉnù ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ¨Éé EònùÉÊSÉiÉÂ
    ½þÒ Eò½þÓ +ɨÉÎxjÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½ÚÄþ*
      ""¨Éä®úÉ xÉÉ¨É ½èþ "EÞòiÉYÉiÉÉ'*''
                    "¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ' JÉhb÷ 2, {ÉÞ. 6-8


    ºÉÉvÉEò Eäò ʱÉB BEò |ÉÉlÉÇxÉÉ
      ¨ÉÖZÉä ¨Éä®äú GòÉävÉ ºÉä, +EÞòiÉYÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÚJÉÇiÉɦɮäú nù{ÉÇ ºÉä ¨ÉÖHò Eò®ú* ¨ÉÖZÉä
    ¶ÉÉxiÉ, Ê´ÉxÉ©É +Éè®ú EÖò±ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ* ´É®ú näù ÊEò ¨Éé +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ ¨Éå +Éè®ú +{ÉxÉÒ
    ºÉ¦ÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå ¨Éå iÉä®äú ½þÒ Ênù´ªÉ ÊxɪÉxjÉhÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò°Äü*

      ¨Éé |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éé ºÉ¦ÉÒ ½þ`övĘ́ÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉÉOɽþÒ-¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉÖHò
    ½þÉä VÉÉ>Äð iÉÉÊEò ¨Éé ¸ÉÒ¨ÉÉÄ EòÉ Ê´ÉxÉÒiÉ iÉlÉÉ +ÉYÉÉEòÉ®úÒ ºÉä´ÉEò ¤ÉxÉ ºÉEÚÄò,
    =xÉEäò EòɪÉÇ Eäò ʱÉB ={ɪÉÖHò ªÉxjÉ ¤ÉxÉ ºÉEÚÄò +Éè®ú ¨Éé |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ |ɦÉÉä,
    ÊEò ¨Éé VÉÉä EÖòUô Eò°Äü =xÉEäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò°Äü +Éè®ú ºÉnèù´É =xÉEòÉ
    {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ {ÉÉiÉÉ ®ú½ÚÄþþ*

      |ɦÉÉä, ´É®ú näù ÊEò +ÉVÉ ºÉä ¨Éé BEò ºÉÖoùgø ÊxɶSÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä +xnù®ú
    ºÉä ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉÉå +Éè®ú nùÉä¹ÉÉå EòÉä ÊxÉEòÉ±É ¤Éɽþ®ú ¡åòEò nÚÄù +Éè®ú ´É®ú näù ÊEò ¨Éé <ºÉ
    EòɪÉÇ ¨Éå >ðVÉÉÇ iÉlÉÉ +vªÉ´ÉºÉÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉ¤É iÉEò ±ÉMÉÉ ®ú½ÚÄþ VÉ¤É iÉEò ÊEò
    ¨Éé <ºÉ¨Éå {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¡ò±É xÉ ½þÉä VÉÉ>Äð* ´É®ú näù ÊEò ¨Éé ºÉ¨ÉºiÉ PɨÉhb÷,
    ZÉMÉc÷ɱÉÚ-|É´ÉÞÊkÉ, +Éi¨É-+½ÆþEòÉ®ú +Éè®ú nù{ÉÇ ºÉä Ê{Éhb÷ UÖôc÷É ±ÉÚÄ; ´É®ú näù ÊEò ¨Éé
    ¸ÉÒ¨ÉÉÄ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò¦ÉÒ xÉ Eò°Äü, ½þ¨Éä¶ÉÉ =xÉEòÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉɱÉxÉ Eò°Äü; ´É®ú
    näù ÊEò ¨Éé xÉ Eò¦ÉÒ nÚùºÉ®úÉå ºÉä <ǹªÉÉÇ Eò°Äü xÉ Ê´Éuäù¹É; +{ɶɤnù, +¦Épù ´ªÉ´É½þÉ®ú,
    ʨÉlªÉÉi´É, +Éi¨É-JªÉÉÊiÉ, ¨ÉÉÄMÉ, +ºÉxiÉÉä¹É +Éè®ú ʶÉEòɪÉiÉ Eäò SÉÆMÉÖ±É ºÉä ÊxÉEò±É
    VÉÉ>Äð* ´É®ú näù ÊEò ¨Éé ºÉ¤ÉEäò ºÉÉlÉ ¨ÉèjÉÒ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò°Äü, ÊEòºÉÒ Eäò ¦ÉÒ |ÉÊiÉ
    Eò¦ÉÒ nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ xÉ ®úJÉÚÄ*
      |ɦÉÉä, ´É®ú näù ÊEò ¨Éé ¸ÉÒ¨ÉÉÄ EòÉ ºÉSSÉÉ ¤ÉɱÉEò ¤ÉxÉ ºÉEÚÄò*
                        ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù Eäò {ÉjÉÉå ºÉä


    22                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +|Éè±É 2020
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27