Page 26 - Agnishikha Jan-2020
P. 26

+ÊiɨÉÉxÉʺÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
      vÉ®úiÉÒ EòÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòɺÉ-Gò¨É ¨Éå +ÊiɨÉÉxÉʺÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
    +´É¶ªÉ¨¦ÉÉ´ÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò +¦ÉÒ iÉEò =ºÉEòÉ >ðv´ÉÉÇ®úÉä½þhÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xɽþÓ ½Öþ+É
    ½èþ +Éè®ú ¨ÉxÉ =ºÉEòÒ +ÉÊKÉ®úÒ SÉÉä]õÒ xɽþÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò +ÉxÉä,
    º´É°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä, κlÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ʱÉB xÉÒSÉä ºÉä {ÉÖEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä
    {ɽþSÉÉxÉxÉä EòÉ +Éè®ú =ºÉºÉä <xEòÉ®ú xÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÆEò±{É ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþªÉä +Éè®ú
    ºÉÉlÉ ½þÒ >ð{É®ú ºÉä {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ ¦ÉÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉʽþªÉä* VÉÉä ¶ÉÊHò
    {ÉÖEòÉ®ú +Éè®ú º´ÉÒEÞòÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¨ÉvªÉºlÉiÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ´É½þ ½èþ Ênù´ªÉ ¨ÉÉiÉÉ
    EòÒ ={ÉκlÉÊiÉ +Éè®ú ¶ÉÊHò* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ |ɪÉÉºÉ ªÉÉ iÉ{ɺªÉÉ xɽþÓ,
    Eäò´É±É ¨ÉÉiÉÉ EòÒ ¶ÉÊHò ½þÒ føCEòxÉ iÉÉäc÷ Eò®ú, +É´É®úhÉ EòÉä ÊUôzÉ-ʦÉzÉ Eò®úEäò
    {ÉÉjÉ EòÉä `öÒEò °ü{É näù ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú +xvÉEòÉ®ú, ʨÉlªÉÉi´É +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ +Éè®ú
    nÖù:JÉ ºÉä ¦É®äú <ºÉ VÉMÉiÉ ¨Éå ºÉiªÉ +Éè®ú VªÉÉäÊiÉ +Éè®ú Ênù´ªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú +¨É®ú
    +ÉxÉxnù ±ÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*
    CWSA JÉhb÷ 32, {ÉÞ. 26              ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù


              +ÊiɨÉÉxÉʺÉEò +ʦɴªÉÊHò
               <ºÉEòÉ º´ÉÉMÉiÉ ½þÉäMÉÉ
      (¸ÉÒ¨ÉÉÄ uùÉ®úÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ {ÉÖ¹{É EòÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +lÉÇ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉ)


    26                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉxÉ´É®úÒ 2020
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31