Page 26 - Agnishikha Jun-2019
P. 26

¨Éé iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉlÉ ½ÚÄþ
      ""¨Éé iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉlÉ ½ÚÄþ*'' <ºÉEòÉ `öÒEò-`öÒEò +lÉÇ CªÉÉ ½èþ?
       VÉ¤É ½þ¨É |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ ªÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä +xnù®ú
    VÉÚZÉiÉä ½éþ, iÉÉä CªÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú +xÉÉc÷Ò{ÉxÉ +Éè®ú +{ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù, ½þ¨ÉÉ®úÒ
    nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ +Éè®ú §ÉÉÎxiÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ½þÉäiÉÒ ½èþ? +Éè®ú EòÉèxÉ ºÉÖxÉiÉÉ
    ½èþ? +É{É VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉlÉ ½éþ?
       +Éè®ú +É{É +{ÉxÉÒ {É®ú¨É SÉäiÉxÉÉ ¨Éå, ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ¶ÉÊHò, ªÉÉäMÉ-¶ÉÊHò
    Eäò °ü{É ¨Éå ªÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉʽþiÉ ºÉ¶É®úÒ®ú ¨ÉÉiÉÉVÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå? BEò
    ´ªÉÊHòMÉiÉ ={ÉκlÉÊiÉ VÉÉä ´ÉɺiÉ´É ¨Éå |ÉiªÉäEò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú |ÉiªÉäEò ÊGòªÉÉ EòÉä
    VÉÉxÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä EòÉä<Ç +xÉÉ¨É ¶ÉÊHò xɽþÓ ½èþ? CªÉÉ +É{É ½þ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉiɱÉÉ ºÉEòiÉÒ
    ½éþ ÊEò +É{É ½þ¨ÉÉ®äú +xnù®ú EèòºÉä, ÊEòºÉ iÉ®ú½þ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ?
       Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò +É{ÉEòÒ +Éè®ú ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù EòÒ SÉäiÉxÉÉ BEò ½þÒ ½èþ,
    ±ÉäÊEòxÉ CªÉÉ +É{ÉEòÒ +Éè®ú ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù EòÒ ´ÉèªÉÊHòEò ={ÉκlÉÊiÉ nùÉä +±ÉMÉ
    SÉÒWÉå ½éþ VÉÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ê´Éʶɹ]õ ¦ÉÚʨÉEòÉ ÊxɦÉÉiÉÒ ½éþ?


    ¨Éé iÉÖ¨½É®äú ºÉÉlÉ ½ÚÄþ CªÉÉåÊEò ¨Éé iÉÖ¨É ½ÚÄþ ªÉÉ iÉÖ¨É ¨Éé ½þÉä*
      ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉlÉ ½ÚÄþ, <ºÉEäò ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®äú +lÉÇ ½þÉäiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò ¨Éé ºÉ¦ÉÒ ºiÉ®úÉå
    {É®ú, ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ+Éå ¨Éå, {É®ú¨É SÉäiÉxÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¨Éä®úÒ +iªÉxiÉ ¦ÉÉèÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ
    iÉEò iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉlÉ ½ÚÄþ* ªÉ½þÉÄ, {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ ¨Éå, iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +xnù®ú ʱɪÉä
    ʤÉxÉÉ ·ÉÉºÉ ¦ÉÒ xɽþÓ ±Éä ºÉEòiÉä* ´É½þ ºÉÚI¨É ¦ÉÉèÊiÉEò ¨Éå ºÉÉ®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä
    ±ÉMɦÉMÉ ¦ÉÉèÊiÉEò °ü{É ¨Éå ¦É®äú ½ÖþB ½èþ, +Éè®ú ªÉ½þÉÄ ºÉä nùºÉ ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú nÚù®ú ZÉÒ±É
    iÉEò BäºÉÉ ½èþ* =ºÉEäò +ÉMÉä, ¨Éä®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÉèÊiÉEò |ÉÉhÉ ¨Éå +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ
    VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, =ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉxÉʺÉEò ºiÉ®ú {É®ú iÉlÉÉ +xªÉ =SSÉiÉ®ú ºiÉ®úÉå {É®ú
    ½þ®ú VÉMɽþ* VÉ¤É ¨Éé ªÉ½þÉÄ {ɽþ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú +ɪÉÒ lÉÒ iÉÉä, ¨ÉéxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò °ü{É ºÉä nùºÉ
    ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú xɽþÓ, nùºÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÒ±É EòÒ nÚù®úÒ ºÉä ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ
    +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ lÉÉ* ´É½þ BEònù¨É +SÉÉxÉEò, ¤É½ÖþiÉ `öÉäºÉ °ü{É ¨Éå, BEò ¶ÉÖrù,
    |ÉEòɶɨɪÉ, ½þ±ÉEòÉ, >ð{É®ú =`öÉxÉä ´ÉɱÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ lÉÉ*
      ¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉªÉ {ɽþ±Éä ¸ÉÒ+®úÊ´Éxnù xÉä +É¸É¨É ¨Éå ½þ®ú VÉMɽþ ªÉ½þ +xÉÖº¨ÉÉ®úEò
    ±ÉMÉ´ÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊVɺÉä iÉÖ¨É ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä ½þÉä : ""½þ¨Éä¶ÉÉ BäºÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úÉä ¨ÉÉxÉÉå
    ¨ÉÉiÉÉVÉÒ iÉÖ¨½åþ näùJÉ ®ú½þÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò, ´ÉɺiÉ´É ¨Éå, ´Éä ½þ¨Éä¶ÉÉ ={ÉκlÉiÉ ½éþ*''


    26                    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÚxÉ 2019
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31