Page 14 - Agnishikha Jan-2020
P. 14

¨É½þÉEòɱÉÒ
      ¨É½þÉEòɱÉÒ +Éè®ú ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ½éþ* ʴɺiÉÉ®ú xɽþÓ >ÄðSÉÉ<Ç, |ÉYÉÉ xɽþÓ ¤É±É
    +Éè®ú ºÉɨÉlªÉÇ =xÉEòÒ ¶ÉÊHò Eäò ʴɶÉä¹É MÉÖhÉ ½éþ* =xɨÉå +iªÉÊvÉEò iÉÒµÉiÉÉ ½èþ,
    ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÉxÉä Eäò ʱÉB ¶ÉÊHò EòÉ BEò |ÉSÉhb÷ +É´ÉäMÉ ½èþ, BEò Ênù´ªÉ =OÉiÉÉ ½èþ
    VÉÉä ½þ®ú ºÉÒ¨ÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉvÉÉ EòÉä ÊUôzÉ-ʦÉzÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB iÉäWÉÒ ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÒ
    ½èþ* =xÉEòÒ ºÉÉ®úÒ Ênù´ªÉiÉÉ =xÉEäò iÉÚ¢òÉxÉÒ-|ÉSÉhb÷ EòɪÉÉç EòÒ ¦É´ªÉiÉÉ ¨Éå ¡Úò]õ
    {Éc÷iÉÒ ½èþ; ´Éä iÉäWÉÒ +Éè®ú iÉÖ®úxiÉ ¡ò±ÉnùɪÉEò |ÉÊGòªÉÉ´ÉɱÉÒ ½éþ, =xÉEòÉ ´ÉÉ®ú ºÉÒvÉÉ
    +Éè®ú iÉäWÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉɨÉxÉä ºÉä BäºÉÉ |ɽþÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ ÊVɺÉEäò +ÉMÉä ºÉ¤É
    EÖòUô vÉ®úÉ EòÉ vÉ®úÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ºÉÖ®ú Eäò ʱÉB =xÉEòÉ ¨ÉÖJÉ ¦ÉªÉÉxÉEò ½èþ,
    ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä uäù¹É Eò®úxÉä ´ÉɱÉÉå Eäò ʴɯûrù =xÉEòÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É ¦ÉªÉÆEò®ú +Éè®ú Êxɹ`Öö®ú
    ½þÉäiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´Éä BäºÉÒ ®úhÉSÉhb÷Ò ½éþ VÉÉä Eò¦ÉÒ ªÉÖrù ºÉä {ÉÒUäô xɽþÓ ½þ]õiÉÓ*
    ´Éä +{ÉÚhÉÇiÉÉ EòÉä xɽþÓ ºÉ½þiÉÓ, ´Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +xnù®ú +ÊxÉSUÖôEò iÉk´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
    Eò`öÉä®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú VÉÉä +ÉOɽþ{ÉÚ´ÉÇEò +YÉÉxÉ +Éè®ú +xvÉEòÉ®ú

    14                   +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉxÉ´É®úÒ 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19