Page 11 - Agnishikha Jun-2019
P. 11

|ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉÖxÉxÉä ´ÉɱÉÉ EòÉä<Ç iÉÉä ½èþ!
      … |ÉÉlÉÇxÉÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉÚjɤÉrù ½þÉäiÉÒ ½èþ; {É®úxiÉÖ ´Éä ÊEòºÉ κlÉÊiÉ ¨Éå
    ºÉÚjɤÉrù ÊEòªÉä MɪÉä ½éþ <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú =xÉ ¶É¤nùÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½þÉä
    ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´ªÉÊHò +¦ÉÒ{ºÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ÊEòºÉÒ ºÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ ÊEòªÉä
    ʤÉxÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* =nùɽþ®úhÉ Eäò ʱÉB, ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå BEò BäºÉä
    Ê´É·É EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊVɺɨÉå ºÉä xªÉÚxÉÉÊvÉEò °ü{É ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä
    JÉnäùc÷ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ (<ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¤É½ÖþiÉ-ºÉä ±ÉÉäMÉ ½éþ; ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú =x½åþ Eò¹]
    õnäùiÉÉ ½èþ----ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEò EòÉä<Ç BäºÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉ¤É EÖòUô VÉÉxÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉ¤É EÖòUô
    Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉÉä =xɺÉä <iÉxÉÉ +ÊvÉùEò ¤Éc÷É ½èþ ÊEò EòÉä<Ç iÉÖ±ÉxÉÉ ½þÒ xɽþÓ ½þÉä
    ºÉEòiÉÒ; ªÉ½þ Ê´ÉSÉÉ®ú WÉ®úÉ Eò¹]õnùɪÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ =xÉEäò +Éi¨É-ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ʱÉB,
    <ºÉʱÉB ´Éä BEò BäºÉÉ VÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉä ½éþ ÊVɺɨÉå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉ
    ½þÉä), ªÉä ±ÉÉäMÉ, º{ɹ] õ½è, |ÉÉlÉÇxÉÉ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* ´Éä ÊEòºÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®åúMÉä?
    BEò ½þÒ ={ÉÉªÉ ½èþ, ´Éä +{ÉxÉä-+É{ɺÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®åú, {É®ú <ºÉEòÉ Ê®ú´ÉÉVÉ xɽþÓ ½èþ!þ
    ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®ú ¸ÉrùÉ ½ÖþB ʤÉxÉÉ ¦ÉÒ ´ªÉÊHò ÊEòºÉÒ SÉÒWÉ Eäò ʱÉB +¦ÉÒ{ºÉÉ
    Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* BäºÉä ±ÉÉäMÉ ½éþ ÊVÉx½åþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò +κiÉi´É {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ xɽþÓ
    ½èþ, {É®úxiÉÖ ´Éä |ÉMÉÊiÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ* =xÉEòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò VÉMÉiÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ
    |ÉMÉÊiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ |ÉMÉÊiÉ Ê¤ÉxÉÉ ¯ûEäò, +ÊvÉEòÉÊvÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ
    +Éä®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ SɱÉiÉÒ SɱÉÒ VÉɪÉäMÉÒ* iÉÉä, <xÉ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå |ÉMÉÊiÉ Eäò ʱÉB ¤É½ÖþiÉ
    +¦ÉÒ{ºÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, +Éè®ú <ºÉEäò ʱÉB =x½åþ ÊEòºÉÒ Ênù´ªÉ ºÉkÉÉ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ
    EòÒ WÉ°ü®úiÉ xɽþÓ ½þÉäiÉÒ* +¦ÉÒ{ºÉÉ ¨Éå ÊxÉζSÉiÉ °ü{É ºÉä ¸ÉrùÉ EòÒ WÉ°ü®úiÉ iÉÉä
    ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ú ªÉ½þ WÉ°ü®úÒ xɽþÓ ½èþ ÊEò ´É½þ ¸ÉrùÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ºÉkÉÉ Eäò ʱÉB
    ½þÒ ½þÉä; VÉ¤É ÊEò |ÉÉlÉÇxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ºÉkÉÉ EòÉä ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ ÊEòªÉä ʤÉxÉÉ ½þÉä
    ½þÒ xɽþÓ ºÉEòiÉÒ* +Éè®ú |ÉÉlÉÇxÉÉ ÊEòºÉºÉä EòÒ VÉɪÉä? iÉÖ¨É ÊEòºÉÒ BäºÉÒ SÉÒWÉ ºÉä
    |ÉÉlÉÇxÉÉ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä ÊVɺÉEòÉ ´ªÉÊHòi´É ½þÒ xÉ ½þÉä! ½þ¨É =ºÉÒ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®ú
    ºÉEòiÉä ½éþ VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉÖxÉä* +MÉ®ú ºÉÖxÉxÉä ´ÉɱÉÉ EòÉä<Ç xɽþÓ ½èþ iÉÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ
    ÊEòºÉºÉä +Éè®ú EèòºÉä EòÒ VÉɪÉä? <ºÉʱÉB +MÉ®ú EòÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
    ½þÉäxÉä Eäò ʱÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä <ºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ ÊEò º´ÉÒEòÉ®ú xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
    ¦ÉÒ ´ªÉÊHò EòÉä +{ÉxÉä ºÉä ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ¶ÉÊHò¶ÉɱÉÒ ºÉkÉÉ {É®ú Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ VÉÉä
    ½þ¨ÉÉ®úÒ ÊxɪÉÊiÉ EòÉä ¤Énù±É ºÉEòiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ½þ¨Éå ¦ÉÒ* ªÉ½þ ¨ÉÉèʱÉEò ¦Éänù ½èþ*
                 ----"¸ÉÒ¨ÉÉiÉÞ´ÉÉhÉÒ', JÉhb÷ 5, {ÉÞ. 157-58


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, VÉÚxÉ 2019                 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16