Page 11 - Agnishikha Aug-2022
P. 11

¨ÉÖÊHò


      ¨ÉxÉ Eäò SÉCEò®ú-xÉÉSÉ EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉä ¡åòEò ÊnùªÉÉ ¨ÉéxÉä
        +¤É ½ÚÄþ JÉc÷É ¨Éé ¨ÉÖHò, +Éi¨ÉÉ EòÒ xÉÒ®ú´ÉiÉÉ ¨Éå;
      ½ÚÄþ ¨Éé EòɱÉÉiÉÒiÉ +Éè®ú +¨É®ú, |ÉÉÊhÉ-VÉÉÊiÉ-VÉMÉ ºÉä {É®äú,
        +{ÉxÉÒ ½þÒ ¶ÉÉ·ÉiÉiÉÉ EòÉ Eäòxpù ½ÚÄþ ¨Éé*


      ¨Éé ÊxÉEò±É Eò®ú ¤ÉSÉ MɪÉÉ, iÉÖSUô º´É ¨Éä®úÉ ½þÉä MɪÉÉ ½èþ ¨ÉÞiÉ;
        ¨Éé ½ÚÄþ +¨ÉiªÉÇ, +Eäò±ÉÉ, +ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ;
      SɱÉÉ MɪÉÉ ¨Éé ¤Éɽþ®ú Ê´É·É ºÉä ÊVɺÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ ¨ÉéxÉä ÊxĘ́ÉiÉ,
        +Éè®ú ½þÉä MɪÉÉ ½ÚÄþ ´ÉÌvÉiÉ +EòlªÉ, +{ÉÊ®ú¨ÉäªÉ*


      BEò ¤ÉÞ½þiÉ +xÉxiÉ |ÉEòÉ¶É ¨Éå ½èþ ¨ÉxÉ ¨Éä®úÉ ÊxɺiɤvÉ,
        ¾þnùªÉ ¨Éä®úÉ +ÉxÉxnù ´É ¶ÉÉÎxiÉ EòÉ BEòÉxiÉ ºlÉÉxÉ,
      <ÎxpùªÉÉÄ ¨Éä®úÒ º{ɶÉÇ, v´ÉÊxÉ +Éè®ú oùι]õ Eäò VÉÉ±É ºÉä ½éþ ¨ÉÖHò,
        vÉ´É±É +xÉxiÉiÉÉ+Éå ¨Éå BEò ʤÉxnÖù ¨Éä®úÉ iÉxÉ*


      {É®ú¨É ºÉkÉÉ EòÉ BEò¨ÉÉjÉ +SÉ±É +ÉxÉxnù ½ÚÄþ ¨Éé :
      {ÉÞlÉEÂò xɽþÓ ¨Éé, VÉÉä ºÉ´ÉÇ ½èþ ´É½þÒ ½ÚÄþ ¨Éé*
                       CWSA JÉhb÷ 2, {ÉÞ. 604


    +ÎMxÉʶÉJÉÉ, +MɺiÉ 2022                11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16